Statusartikel 3.1 – match af uddannelser

Status vedrørende Hovedaktivitet 3.1 Match af uddannelser

Hovedaktivitet 3 vedrører 2 af projektets partnere Högskolan Väst og UCN og omhandler udvikling af fælles uddannelsesmoduler/forløb. I forlængelse heraf også indgåelse af en samarbejdsaftale mellem de to institutioner som grundlag for samarbejdet og anvendelse af uddannelsesaktiviteterne samt en fælles kursusudbudsportal, som studerende og undervisere kan anvende. Denne portal er konkret blevet integreret i Pendlerbroens hjemmeside.

Uddannelsesaktiviteterne kan opdeles i to kategorier: 1) OER (Open Educational Resources) udviklede forløb til frit anvendelse og nedtagelse fra internettet, 2) eksisterende modulforløb (eller dele heraf) fra de to uddannelsesinstitutioner.

Udvælgelsen af de konkrete OER (Open Educational Resources) forløb blev foretaget på et af de tidlige møder mellem de to uddannelsesinstitutioner.  Hver uddannelsesinstitution bød ind med hvad de hver i sær ønskede den anden institutionen udviklede.

 Status OER moduler

Status er at de fleste OER moduler er udviklede og lagt ind på Pendlerbroens hjemmeside.

Det drejer sig om:

 • Lyd og lyddesign
 • Datasikkerhed
 • SQL-injektioner
 • NAV
 • Grafisk design – Tryck med InDesign
 • JAVA modul

Der er lagt beskrivelser og link til alle OER modulerne på pen dlerbroens hjemmeside med undtagelse af JAVA modulet, som er forsinket. Dette modul forventes udviklet færdigt i foråret 2018.

 

Status vedrørende eksisterende uddannelsesmoduler

Udover OER modulerne har Högskolan Väst og UCN aftalt, at udvælge relevante eksisterende undervisningsmoduler for hinandens studerende. De studerende vil kunne tilgå disse moduler enten digitalt eller ved fysisk tilstedeværelse.

Udvælgelsen af moduler på de to uddannelsesinstitutioner er foretaget og lagt på pendlerbroens hjemmeside med link til modulbeskrivelser (enkelte af dem er foreløbige). Det handler om følgende moduler:

 • Design Thinking – Problem Oriented Design. UCN, 2 ECTS
 • Mapping User Experience for Designing Digital Service Concepts. UCN, 2 ECTS
 • Value Proposition Design. UCN, 2 ECTS
 • Grundläggande 3D-grafisk modellering. HV; 7,5 ECTS, nät
 • Webbutveckling med HTML och CSS. HV, 7,5 ECTS, nät
 • Spelutveckling i 3D-miljö.HV, 7,5 ECTS, Nät
 • UCN, 20 ECTS
 • Gruppedynamik med Insights Discovery.
 • Multi Medie Design. Promotional video. 10 ECTS
 • Multi Medie Design. Game development. 10 ECTS

Enkelte af beskrivelserne skal eventuelt justeres lidt og enkelte af modulbeskrivelserne som der er link til, skal gøres endelige.

For så vidt angår kurset Gruppedynamik med Insights Discovery mangler der afholdelse af en workshop på Högskolan Väst.

Den kommende samarbejdsaftale vil også gøre det muligt at deltage i andre af hinandens uddannelsesforløb – det kan eksempelvis være 14 dages pakker hvor UCN/Högskolan Väst studerende og undervisere besøger hinanden og laver et forløb sammen – eller hvor studerende fra henholdsvis UCN og HV kommer og bliver deltagere på forløb der kører (evt. i blanding af fysisk og digital deltagelse).

 

Grænseoverskridende merværdi.

Den grænseoverskridende merværdi sker ved, at de studerende anvender hinandens uddannelsesmoduler og at undervisere samarbejder om udvikling og afholdelse af modulerne. Samarbejdet er med til at udvikle kulturforståelsen og kendskabet til hinandens uddannelsesmæssige praksis og pædagogik til gavn for den fortsatte udvikling af begge uddannelsesinstitutioner.

Den planlagte samarbejdsaftale er også et vigtigt grænseoverskridende element, da det er et formelt fundament for det grænseoverskridende samarbejde nu og i årene fremover.

 

Kommende aktiviteter:

De kommende aktiviteter vil være

 • At UCN/Högskolan Väst får afklaret og aftalt hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre, at de studerende deltager på hinandens uddannelsesforløb – og få det passet ind i de uddannelsesforløb de studerende er i gang med.
 • At samarbejdsaftalen bliver underskrevet. Det er udarbejdet et første udkast til aftale, som den videre drøftelse tager udgangspunkt i.