Statusartikel 4.3 – Matchning

Aktiviteten berör matchningsapplikationer som under projektet skall utvecklas och användas. Aktiviteten initierades genom möten mellan Tuvholder Tomas Lindroth och kompetensmäklare inom Kunskapsförbundet och Sotenäs. Planen var sedan att träffa representant från Business Aalborg.

De första tankarna var att utgå från redan befintlig och standardiserad beskrivning av företag och kompetenser men det visade sig att dansk och svensk beskrivning inta föll samman och att systemet med företags och verksamhetsbeskrivningar var allt för komplex. Dessutom var gruppen överens om att många företag säkert känner sin egen branchkod men kanske inte den där de skulle söka efter komptenser de hade behov av.

Gruppen beslutade då att i ett första skede fokusera på applikationen för matchning av företag och studenter. Grunderna för utökning och matchning som utvecklas för den applikationen kan sedan användas i applikationen för mikrokompetenser.

Status Matchning Företag – Studenter.

Systemering har utförts av Tomas LIndroth innan han lämnade över ansvaret för aktiviteten. Systemeringsförslaget har sedan utvecklats av Patrik Bernhardsson tillsammans med Lennarth Bernhardsson. Båda Högskolan Väst.

Appen är en så kallad Webb-app vilket innebär att den inte innehåller någon data i de mobila enheterna (native app) då en sådan app skulle behöva uppdateras ofta. Med en Webb-app kontaktas datakälla direkt från den mobila enheten, såsom mobiltelefon eller läsplatts. Dessutom fungerar den också via en läsare i datorn.

Applikationen använder WordPress som motor för användareindentifikation och publicering. Gränssnitt och databas och själva matchningen har sedan programmerats med Angular. https://angular.io/

Demonstration och prototype finns på adressen http://webbkurs.ei.hv.se/~pb/connect. Den kommer senare att ges en egen URL under Högskolan Väst

Applikationen presenterades på Partnermöte första halvan av 2017 och gruppen föreslog några kompletteringar. Bland annat sida för utsökning som kan användas av kompetensmäklare och andra näringslivsaktiva. Detta har införts i ny version. Även funktionen för matchning och sök matchning har lagts till. När sedan funktion för att mail till de berörda parterna i en matchning har lagts till ät den klar att användas och flyttas till egen domän.

De kategorier som används idag är Cooperative Education, Examensarbete, Praktikplats och Projekt. Kategorierna skall sedan ämnessättas och idag använder appen följande ämnen. Design, Marknadsföring, Sociala Medier, Strategi, Utveckling och Webb. Ämnen kan kombineras så att ett företags förfrågan gäller ett Examensarbete som Utvecklar företagets Strategi för Marknadsföring i Sociala Medier.

Status Matchning Företag – Företag, Mikrokompetenser

Applikationen avvaktar färdigställande av matchning

Gränsöverskridande mervärde F-S.

Genom att applikationen kan användas av företag och studenter i båda länder ges ett mervärde då praktikplatser, examensarbete etc publiceras över ett större geografiskt område och når på så sätt fler intressenter. Idag finns ingen förmedling av t.ex. danska praktikplatser och projekt till svenska studenter och vice versa.

 

Kommande aktiviteter:

  • Egen URL för applikation F-S
  • Kopiering av applikation F-S till F-F
  • Överenskommelse om kategorier och märkning av tillgång och efterfrågan för F-F